Polityka Prywatności eNodo

I. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Informujemy, że eNodo Przemysław Narowski przetwarza dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: “RODO”), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować, że:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest eNodo Przemysław Narowski (ul. Wróblewskiego 25/213, 51-627 Wrocław) (dalej: “eNodo”).

Z eNodo można się skontaktować:

2. Sposób pozyskiwania danych

Informujemy, że eNodo jest uprawnione do pozyskiwania Twoich danych osobowych:

 1. bezpośrednio od Ciebie, na przykład w sytuacji, gdy:
 2. od podmiotów trzecich, na przykład od:

3. Rodzaje pozyskiwanych danych osobowych

Rodzaj pozyskiwanych danych osobowych i cel ich przetwarzania zależy od konkretnej sytuacji i może obejmować w szczególności:

imiona, nazwisko, dane kontaktowe (np. adres zamieszkania lub poczty elektronicznej, numer telefonu) – w tym zwłaszcza w celu kontaktowania się z Tobą przez eNodo, w szczególności gdy:

wizerunek (zdjęcia) – na przykład dla celów marketingowych, takich jak publikacja w social mediach zdjęć z organizowanych przez eNodo wydarzeń, w których brałeś/aś udział.

UWAGA: Prosimy, abyś nie przekazywał eNodo danych wrażliwych, tj. ujawniających m. in. pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania światopoglądowe lub religijne czy też przynależność do związków zawodowych, jak również danych genetycznych, biometrycznych, dotyczących stanu zdrowia, seksualności (w tym orientacji seksualnej), nałogów lub orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym (w tym karnym) lub administracyjnym. Nikt nie będzie też Ciebie prosił o ujawnienie tych danych.

Inne cele przetwarzania przez eNodo Twoich danych osobowych mogą polegać na przykład na:

 1. zabezpieczeniu działań:
 2. podejmowaniu czynności prawnych i faktycznych, których stroną jest eNodo,
 3. udostępnianiu treści marketingowych promujących działalność eNodo i analizie ich skuteczności,
 4. realizacji zobowiązań prawnych eNodo.

W zależności od celu, dla którego dane osobowe zostały pozyskane, podstawa prawna ich przetwarzania, okres przechowywania, sposób pozyskiwania i zakres udostępniania innym podmiotom mogą się różnić.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie i w granicach obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności RODO, przy czym podstawa ta zależy od konkretnej sytuacji i może nią być na przykład:

 1. Twoja dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – w szczególności gdy wyrazisz chęć skorzystania z usług eNodo, jak również udziału w organizowanych przez eNodo wydarzeniach, czy też skorzystania z oferowanych przez eNodo korzyści, takich jak możliwość otrzymania wsparcie przez firmy, z którymi współpracuje eNodo. Zgoda jest dobrowolna, ale w niektórych sytuacjach odmowa jej udzielenia uniemożliwi podjęcie określonych czynności, np. przygotowanie oferty, rozpatrzenie Twojego uczestnictwa w wydarzeniu organizowanym przez eNodo,
 2. konieczność wykonania umowy, której jesteś stroną, lub podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO),
 3. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów eNodo, takich jak ustalenie i dochodzenie przysługujących mu roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Powyższy katalog nie ma charakteru zamkniętego co oznacza, że w przypadkach, w których istnieje inna podstawa prawna do przetwarzania Twoich danych osobowych, eNodo może z niej skorzystać, o czym zostaniesz odpowiednio poinformowany, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

5. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

eNodo nie przewiduje przekazywania Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (do państw trzecich) ani do organizacji międzynarodowych.

6. Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane przez eNodo:

 1. osobom fizycznym, prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, które współpracują z eNodo lub świadczą na jego rzecz usługi (w tym m. in. usługi doradcze lub audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową lub marketingową), lub wspierają je organizacyjnie lub technicznie, w zakresie odpowiednim do celu, dla którego przetwarzane są Twoje dane osobowe,
 2. podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską, płatniczą lub pośrednictwa w płatnościach, w zakresie odpowiednim do celu, dla którego przetwarzane są Twoje dane osobowe,
 3. podmiotom i organom, którym eNodo jest zobowiązane lub upoważnione udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

7. Czas przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres odpowiedni dla celu, w którym są przetwarzane, każdorazowo nie dłużej niż do chwili cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych, chyba że istnieje inna podstawa prawna do ich dalszego przetwarzania

Uprawnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez eNodo Twoich danych osobowych, przysługuje Ci prawo do:

 1. żądania informacji czy, jakie i w jakim celu przechowywane są Twoje dane osobowe,
 2. żądania usunięcia Twoich danych osobowych, jeżeli nie istnieją powody uzasadniające ich dalsze przetwarzanie,
 3. żądania dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii, a także sprawdzenia, czy są przetwarzane zgodnie z prawem,
 4. żądania sprostowania Twoich danych osobowych, w tym uzupełnienia danych niekompletnych i sprostowania niepoprawnych,
 5. żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym jego zawieszenia,
 6. żądania przeniesienia Twoich danych osobowych do innego administratora, co umożliwia pobranie od eNodo danych w formacie umożliwiającym wykorzystanie ich w formie elektronicznej oraz przeniesienie danych do innej osoby w formacie umożliwiającym ich wykorzystanie w formie elektronicznej,
 7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na zasadach określonych w RODO, w tym zwłaszcza gdy przetwarzanie zachodzi w oparciu o uzasadniony interes eNodo. Ponadto przysługuje Ci prawo do sprzeciwu, jeżeli Twoje dane osobowe przetwarzane są w bezpośrednich celach marketingowych,
 8. sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, jeśli takowe będzie miało miejsce.

9. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie dobrowolnej zgody, w każdej chwili przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli nie istnieją powody uzasadniające ich dalsze przetwarzanie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Swoją zgodę możesz wycofać wysyłając nam informację o cofnięciu zgody na adres e-mail info@e-nodo.pl.

10. Prawo do złożenia skargi

Informujemy, że przysługuje Ci prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Ochrona danych osobowych

eNodo dokłada wszelkich starań, aby zapewnić niezbędne środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem lub dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

12. Postanowienia końcowe

eNodo jest uprawnione do jednostronnej modyfikacji niniejszej Informacji o przetwarzaniu danych osobowych, przy czym zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej 14.11.2019 r.

Polityka prywatności eNodo znajduje się tutaj.

II. Informacje dotyczące strony internetowej eNodo i jego działalności online

Do niniejszej sekcji należy w całości stosować postanowienia Sekcji I („Informacje ogólne”), a wyodrębnienie informacji dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, związanych z aktywnością online, ma charakter porządkujący. Dzięki temu łatwiej odnajdziesz kwestie obejmujące m. in politykę cookies

Cookies

eNodo korzysta na prowadzonych przez siebie stronach internetowych (tj. na stronie www. https://www.e-nodo.pl/, jak na również innych witrynach, obejmujących między innymi projekty prowadzone przez eNodo) z plików cookies, tj. informacji wysyłanych przez serwis do przeglądarki użytkownika, które są odsyłane z powrotem przez przeglądarkę przy kolejnych wejściach na witrynę.

III. Postanowienia końcowe

eNodo jest uprawnione do jednostronnej modyfikacji niniejszej Polityki, przy czym zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej https://www.polityka-prywatnosci.e-nodo.pl/.